Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rundveedierenartsen Wolvega

1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene
Voorwaarden;
– KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair
gevestigd te Utrecht;
– Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562),
de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening
van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht
van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan
medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen
geeft en -diensten verricht;
– Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die
de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet
uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een
arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan
ook;
– Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens
opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het
kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige
diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht;
– Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van
dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan
medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen
worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;
– (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de
Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het
leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten
van (diergeneeskundige) keuringen;
– Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.
– Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op
afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door
de Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek;
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten
tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt.
2.2
Uitgezonderd van deze algemene voorwaarden zijn alle Overeenkomsten, waaronder alle te
sluiten overeenkomsten, tussen de opdrachtgever en de Dierenkliniek Wolvega die alleen
betrekking hebben op paarden. In die gevallen zijn de Algemene Voorwaarden voor de
behandeling van Paarden door Dierenkliniek Wolvega van toepassing.
2.3
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de Dierenartsenpraktijk niet.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de
Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft
ingestemd.
Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst
3.1
Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij
tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst
rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk
is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst
is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.
3.3
De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van
een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle
kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te
verstrekken, in rekening te brengen.
3.4
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst,
ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om
slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening
is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij
de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving
verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.
Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst
4.1
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot
een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een
diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te
dienen medicamenten. De Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste
kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De
Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst
gebruik te maken van derden.
4.2
De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen
van diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in
opdracht van overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).
4.3
Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van
diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de
op Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de
Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.
Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst
5.1
De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt
tussentijds beëindigd door:
het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo
nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor
de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de
Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de
Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
het overlijden van de te behandelen Patiënt;
een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van
mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige
behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd
en/of gewenst resultaat;
een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de
Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.
5.2
Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk
tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de
Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet
tijdig mogelijk is.
5.3
Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de
overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de
Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit
naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.
Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling
6.1
De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn
eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW
vermeld.
6.2
Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de
verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een
betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening
gebracht kunnen worden.
6.3
Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot
voldoening van de eerstvervallene.
6.4
Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke
rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.
6.5
De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten
aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de
door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.
6.6
Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het
verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige
vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor
consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW, gesteld
op:
– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de
vordering
– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de
vordering
– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de
vordering
– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het resterende deel van de
vordering.
De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal € 40,- (veertig
euro).
6.7
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de
uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder
met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is
ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-
/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.
6.8
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de
diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle
daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen
allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot
voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande
factuur.
Artikel 7: Klachten
7.1
De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te
leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of
onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat
de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt
kenbaar is geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij
overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enige
gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
7.2
Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de
Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste
wijze te verrichten of;
b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;
zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Algemene bepaling:
8.1
Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval
aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering
liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de
Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde
uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
Bijzondere bepalingen:
8.2
Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het
voorgaande lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte)
bepalingen
8.2.1. De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige
schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door
het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen
van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van de keurende Dierenarts.
8.2.2. Terzake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een
vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan
opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding
ontlenen.
8.2.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De
polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij de Dierenartsenpraktijk en op
eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt.
8.2.4. De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het
onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.
8.2.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de
eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en
de artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.
8.2.6. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten
tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is
vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts
en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij
(bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken,
onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts
en de Dierenartsenpraktijk.
8.2.7 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit
onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de
Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.
8.3
De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of
uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of
exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer
of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de
Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de
Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan
ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.
8.4
De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts
en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van
toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening van
diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van
overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de
eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor
geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.
8.5
Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige
behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of
het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van
art. 6:179 BW .
Artikel 9: Eigendom
9.1
De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en
andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de
behandelde Patiënt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren.
De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze
informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
Artikel 10: Bijzondere bepalingen
10.1
Betreding stallen/Locatie werkzaamheden
Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk
het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere
locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die
hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
10.2
Wetenschappelijk onderzoek
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt
afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in
een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke
bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om
genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1
Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank,
is de rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het
geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een
geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen